Echipa de implementare

MANAGER DE PROIECT-REPREZENTATNT LEGAL AL INSTITUȚIEI

Sarcinile şi responsabilităţile postului:

-gestionarea fondurile conform formularului de aplicație

-asigurarea spațiului de desfășurare al activităților de proiect și consumabilelor necesare

– stabilirea responsabilităţilor şi elaborarea fişelor de post;

-supervizează implementarea, diseminarea, monitorizarea și evaluarea proiectului.

COORDONATOR DE PROIECT

Sarcinile şi responsabilităţile postului:

– este persoana de contact în relaţia cu Agenţia Naţională (ANPCDEFP), ISJ Vaslui și MEN;

 – coordonează, planifică şi gestionează  mobilitățile;

– elaboreză diagrama Gantt (calendarul de activităţi al proiectului) corelat cu formularul de candidatură;

– participă la selecţia şi pregătirea participanţilor pentru mobilitate;

-realizează completarea bazei Mobility Tool;

– coordonează emiterea documentelor de mobilitate;

– coordonează realizarea bazei de date şi de procesare a documentelor proiectului;

-comunică  cu profesorul însoţitor pe durata  mobilităţii;

– coordonează realizarea raportului intermediar și final;

– coordonează managementul financiar al proiectului;

– asigură încheierea contractelor cu partenerii externi şi transferul fondurilor specifice în colaborare cu contabilul proiectului;

– întocmeste cererile de rambursare finale (cu documentele justificative aferente)

– menţine o permanentă legatură, prin mail, telefon şi conferinţe Zoom cu partenerii din proiect     în vederea derulării acestuia în condiţii optime;

– realizează activităţi de diseminare a proiectului la nivel judeţean/național/internațional;

-prelucrează materialelor informatice realizate de către elevi și realizează gestionarea acestora;

– elaborează tematica și organizează întâlnirile de lucru ale echipei de proiect;

-organizează și derulează procesul de pregătire lingvistică al participanților;

-pregătește materialele necesare derulării pregătirii;

-ține evidența activităților derulate și păstrează în portofoliul proiectului documentele;

justificative aferente pregătirii participanților(material, liste de prezență, mape de prezentare etc).

-coordonează  elaborarea broșurii finale a proiectului.

RESPONSABIL DE PROMOVAREA/PUBLICITATEA ȘI DISEMINAREA PROIECTULUI

Sarcinile şi responsabilităţile postului:

– elaborează planul de diseminare al proiectului;

– se asigură că activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor se desfășoară conform planului de diseminare stabilit;

– măsoară impactul proiectului la nivelul beneficiarilor direcți/ indirecți/ comunitate folosind

instrumente și indicatori de măsurare stabiliți în planul de diseminare;

– organizează și participă la evenimente de diseminare;

– realizează și difuzează materiale de diseminare;

– participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;

– verifică că sunt elaborate materialele necesare în cadrul mobilităților și în cadrul activităților

locale;

– realizează activități și aplică metode și instrumente de diseminare adecvate proiectului și

grupurilor țintă;

– ia legătura cu terțe părți pentru co-interesarea acestora de a participa la activitățile de

diseminare;

– pune în practică, împreună cu alți membri ai echipei de implementare și cu participanții la

mobilități, activitățile de diseminare;

– se încadrează în termenele limită de derulare a activităților de diseminare,

 -realizează un colt Erasmus+ cu materiale promoţionale ale proiectului (pliante, brosuri,

 materiale de prezentare) care va fi actualizat permanent, după fiecare activitate a proiectului și

care va fi expus în holul principal al şcolii;

– asigură respectarea cerințelor privitoare la identitatea vizuală a proiectului pentru toate

materialele/publicațiile/comunicatele elaborate în cadrul proiectului;

– crează site-ului proiectului;

– postează pe site-ul scolii realizările proiectului. materialele primite de la membrii echipei de proiect și de la participanții la proiect.

– sprijină activitatea de evaluare prin postarea chestionarelor online și sistematizarea rezultatelor;

-stabilește împreună cu coordonatorul de proiect măsuri remediale atunci când se impune acest lucru;

– crează pliantului proiectului;

-ține evidența activităților derulate și păstrează în portofoliul proiectului documentele justificative aferente diseminărilor (mape, liste de prezență, fotografii etc);

– organizează şi derulează, împreună cu participanţii la mobilitate, activităţi de valorizare şi diseminare;

– participă la elaborarea broșurii finale a proiectului;

-participă la întocmirea raportului final pe platforma Mobility Tool+, în termen maxim de 60 de zile de la finalizarea proiectului.

RESPONSABIL DE MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI

Sarcinile şi responsabilităţile postului:

-elaborează  planul de monitorizare și evaluare și urmăreste realizarea acestuia;

-elaborează instrumentele de monitorizare  și evaluare care vor fi utilizate în proiect;

– coordonează activitatea de monitorizare și evaluare;

-în calitate de membru in CA și responsabil CEAC va prezenta semestrial situația derulării

proiectului;

– organizează întâlnirile cu echipa de proiect;

– monitorizează buna desfășurare a proiectului;

– consultă și monitorizează participanții în proiect;

– evaluează activitățile proiectului prin diferite instrumente (chestionare, interviuri);

– comunică cu partenerii în vederea diseminării rezultatelor;

– participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;

-cunoaște foarte bine proiectul și grupul țintă vizat;

-organizează și derulează procesul de pregătire culturală al participanților;

– are o viziune de ansamblu asupra implementării proiectului;

– este în contact cu ceilalți membri ai echipei de proiect pentru a le oferi sprijin.

RESPONSABIL FINANCIAR

Sarcinile şi responsabilităţile postului:

-cunoaște prevederile financiare care se aplică acestui tip de proiecte și clauzele contractuale

corespunzătoare și are acces la conturile instituției;

– gestionează relația cu banca și ține evidența corespunzătoare a tranzacțiilor care se fac din contul

dedicat proiectului;

– efectuează operaţii bancare împreună cu managerul și coordonatorul proiectului ;

– păstrează documentele financiare în ordine cronologică și se asigură că toate documentele

justificative sunt în portofoliul proiectului care se află la sediul instituției beneficiare.

RESPONSABIL DE PREGĂTIREA INTERCULTURALĂ-

Sarcinile şi responsabilităţile postului:

-coordonează, organizează și derulează procesul de pregătire interculturală al participanților;

-pregătește materialele necesare derulării pregătirii;

-ține evidența activităților derulate și păstrează în portofoliul proiectului documentele;

justificative aferente pregătirii participanților(material, liste de prezență, mape de prezentare etc).

RESPONSABIL DE RELAȚIA CU COMUNITATEA LOCALĂ ȘI PARTENERIATELE INTERNE

Sarcinile şi responsabilităţile postului:

 -participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului;

 – menține contactul cu media;

 – participă la organizarea evenimentelor de diseminare;

– participă la realizarea materialelor de diseminare;

– participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;

– se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul mobilităților și în cadrul activităților locale;

– participă la realizarea materialelor necesare în cadrul proiectului;

-ia legătura cu terțe părți pentru co-interesarea acestora de a participa la activitățile de diseminare.

RESPONSABIL DE PROMOVAREA/PUBLICITATEA ȘI DISEMINAREA LOCALĂ A ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

Sarcinile şi responsabilităţile postului:

– se asigură că activitățile de promovare/publicitate și diseminare a rezultatelor se desfășoară conform planului de diseminare stability de responsabil;

– organizează și participă la evenimente de diseminare locale;

– realizează și difuzează materiale de diseminare;

– participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;

– elaborează materialele necesare  în cadrul activităților locale;

– realizează activități și aplică metode și instrumente de promovare și diseminare adecvate proiectului și grupurilor țintă;

– ia legătura cu terțe părți pentru co-interesarea acestora de a participa la activitățile locale de diseminare ;

– pune în practică, împreună cu alți membri ai echipei de implementare și cu participanții la mobilități, activitățile de diseminare;

– se încadrează în termenele limită de derulare a activităților de diseminare.

RESPONSABIL DE ACTIVITATEA DE SECRETARIAT ȘI DE ARHIVAREA DOCUMENTELOR

Sarcinile şi responsabilităţile postului

întocmeste procesele verbale la toate activitățile de proiect;

– va sprijini elevii în întocmirea rapoartelor individuale;

– participă la realizarea raportului intermediar și  final;

gestionează întreg circuitul documentelor realizând clasificarea pe dosare și activități;

– arhivează documentele proiectului;

– colaborează cu membrii echipei de implementare în vederea realizării unui circuit operativ al documentelor;

– verifică documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului împreună cu contabilul proiectului.

RESPONSABIL DE MANAGEMENTUL RISCURILOR

Sarcinile şi responsabilităţile postului:

-elaborează și aplică planul de gestionarea a riscurilor;

– monitorizează factorii de risc în evoluţia implementării proiectului şi propune acţiuni corective;

-colaborează cu responsabilul de monitorizarea și evaluarea proiectului în vederea eliminării eventualelor riscuri apărute;

-organizează și derulează procesul de pregătire culturală al participanților;

-cunoaște și verifică informațiile referitoare la condițiile de călătorie;

-realizează activități de informare a participanților la mobilități în legătură cu dificultățile ce pot apărea în timpul deplasărilor;

-verifică asigurările de sănătate încheiate de participanții la mobilități;

-crează o bază electronică cu toate documentele necesare deplasărilor în străinătate;

-crează o listă de verificare a documentelor necesare pe care participanții trebuie să o completeze înainte de plecarea din țară.

RESPONSABIL DE ACTIVITĂȚILE LOCALE

Sarcinile şi responsabilităţile postului:

– se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul activităților locale;

– ține evidența activităților locale;

– participă la organizarea activităților locale;

-organizează și derulează procesul de pregătire culturală al participanților;

– când este cazul ia legătura cu prestatorii de servicii (catering);

– comunică cu partenerii în vederea diseminării rezultatelor;

– participă la realizarea raportului intermediar și raportului final.

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.