Implementare

Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aur” Huși este coordonatorul proiectului de parteneriat la scară mică în domeniul educației școlare „Save Environment with 3R’s” aprobat de Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu numărul de referință 2021-1-RO01-KA 210-SCH-000032297.

Pentru Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aur” Huși proiectul reprezintă o experienţă fără precedent şi totodată o oportunitate de îmbunătăţire a practicilor educaţionale oferite elevilor  prin finanțarea cu fonduri UE în cadrul programului Erasmus +.

Sustenabilitatea mediului este un subiect actual, iar proiectul îi va ajuta pe elevi, părinți, profesori și pe cei din comunitatea locală să conștientizeze importanța protejării mediului. Astfel, vom crește prestigiul școlii la nivel local, național și internațional.

        ANUNŢ SELECŢIE

Echipa de implementare(elevi) a

proiectului de parteneriat la scară mică în domeniul educației școlare

 „Save Environment with 3R’s”

                                     Nr. de referință: 2021-1-RO01-KA 210-SCH-000032297

      În perioada 01.02 2022–31.03.2023 în școala noastră se va desfăşura proiectul de parteneriat la scară mica în domeniul educației școlare Erasmus +KA210 „Save Environment with 3R’s” cu numărul se referință 2021-1-RO01-KA 210-SCH-000032297.

Bugetul total al proiectului este de 60.000 de  euro.

Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene 

În vederea selectării elevilor pentru echipa de implementare a proiectului, se vor lua în calcul următoarele criterii:

 • Participantul trebuie să fie elev al Seminarului Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aur” Huși.
 • Candidatul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi 17 ani.
 • Candidatul nu a beneficiat/beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE,
 • Candidatul trebuie să aibă acordul părintelui cu privire la deplasările în străinătate precum și referitor la găzduirea unui elev din țările partenere în proiect.
 • Candidatul trebuie să aducă dovezi privind starea de sănătate.
 • Candidatul trebuie să aibă dosarul complet şi corect întocmit.
 • Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins.
 • Rezultate bune la învăţătură, media generală semestrială peste 7,50 în anul şcolar curent.
 • Media 10 (zece) la purtare și maxim 10 absențe nemotivate/semestru.
 • Disponibilitatea şi angajamentul de participare la toate activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere).
 • Motivația candidatului exprimată prin scrisoarea de intenție.Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel conversațional (interviu).
 • Participări la activități extrașcolare și/sau de voluntariat certificate prin diplome, adeverințe etc.

Eleii care doresc să participe la procesul de selecţie depun la secretariatul comisiei  dosarul de candidatură.

 Conţinutul dosarului  de candidatură: Se va depune în data de  cel târziu 07.02.2022 ora 16.00

Dosarul de candidatură va conține obligatoriu următoarele documente:

 • Cerere de înscriere ( Anexa 3)
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • Curriculum vitae redactat în limba română în format Europass;
 • Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului; (Anexa 5 )
 • Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (Anexa 6)
 • Acord părinţi pentru participarea la activitățile proiectului (Anexa 7)
 • Adeverință din care să reiasă situația la învățătură și disciplină pentru perioadele anterior menționate.
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie, semnată şi ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru deplasările din cadrul proiectului.
 • Portofoliu individual (diploma, adeverințe, certificate care să demonstreze participarea candidatului la diferite activități);
 • Declarație privind  excluderea finanțării multiple (Anexa 15);
 • Declarație de consimțământ din partea părinților/tutorilor legali privind acordul pentru folosirea datelor personale cuprinsă în Anexa 7.

Data evaluării dosarului de candidatură: 08.02.2022

Proba de concurs constă în:

 • Proba de evaluare orală la limba engleza (30%)
 • Evaluarea portofoliului individual (50%)
 • Evaluarea scrisorii de motivaţie (20%)

Graficul activităţilor de selecţie: 

EtapaTermen
Popularizarea proiectului   și   a   informațiilor   referitoare   la procesul de selecție01-04 februarie 2022
Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul școlii07 februarie 2022(până la ora 16.00)
Evaluarea dosarelor candidaților  08 februarie 2022(8.30-12.30)
Interviul08 februarie 2022(13.30-15.30)
Anunțarea rezultatelor procesului de selecție09 februarie 2022(10.00)
Primirea contestațiilor09 februarie 2022(12.00-13.00)
Rezolvarea contestațiilor  10 februarie 2022
Afișarea rezultatelor finale10 februarie 2022(13.00)

        ANUNŢ SELECŢIE

Echipa de implementare a

proiectului de parteneriat la scară mică în domeniul educației școlare

 „Save Environment with 3R’s”

                                     Nr. de referință: 2021-1-RO01-KA 210-SCH-000032297

      În perioada 01.02 2022–31.03.2023 în școala noastră se va desfăşura proiectul de parteneriat la scară mica în domeniul educației școlare Erasmus +KA210 „Save Environment with 3R’s” cu numărul se referință 2021-1-RO01-KA 210-SCH-000032297.

Bugetul total al proiectului este de 60.000 de  euro.

Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene 

În vederea selectarii profesorilor pentru echipa de implementare a proiectului, se vor lua în calcul următoarele criterii:

 • profesor încadrat la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aur” Huși,
 • a obtinut calificativul foarte bine în anul școlar anterior,
 • dosarul de candidatură este complet şi corect întocmit,
 • implicarea activă în viața școlii în ultimii ani și disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activităţile proiectului;
 • competențe privind elaborarea de documente și de produse finale pentru proiecte;
 • competenţe lingvistice (comunicare în limba engleză);
 • competenţe în comunicare, gestionarea situaţiilor conflictuale, negociere, munca în echipă;
 • competențe organizatorice;
 • competenţe digitale.

Profesorii care doresc să participe la procesul de selecţie depun la secretariatul comisiei  dosarul de candidatură.

 Conţinutul dosarului  de candidatură: Se va depune în data de  cel târziu 07.02.2022 ora 16.00.

Dosarul de candidatură va conține obligatoriu următoarele documente:

 • Cerere de înscriere (Anexa 2)
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • Curriculum vitae redactat în limba română în format Europass;
 • Raport de autoevaluare în conformitate cu fișa de evaluare (Anexa 6) însoțit de documente justificative.
 • Scrisoare de intenție
 • Declarație (Anexa 5).
 • Declarație de consimțământ privind folosirea datelor personale (Anexa 7);
 • Declarație privind excluderea finanțării multiple (Anexa 8).

Data evaluării dosarului de candidatură: 08.02.2022

Proba de concurs constă în: Evaluarea dosarului de candidatură (admis/respins)

Graficul activităţilor de selecţie: 

EtapaTermen
Popularizarea proiectului   și   a   informațiilor   referitoare   la procesul de selecție01-04 februarie 2022
Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul școlii07 februarie 2022 (până la ora 16.00)
Evaluarea dosarelor candidaților  08 februarie 2022 (8.30-12.30)
Anunțarea rezultatelor procesului de selecție09 februarie 2022 (10.00)
Primirea contestațiilor09 februarie 2022 (12.00-13.00)
Rezolvarea contestațiilor  10 februarie 2022
Afișarea rezultatelor finale10 februarie 2022 (13.00)

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.